ADG451 / ADG452 / ADG453 ±15V LC2MOS™ SPSTスイッチ

±15Vで動作するLC2MOSSPSTスイッチです。