ADG431 / ADG432 / ADG433 ±15V LC2MOS™ 高精度SPSTスイッチ

±15Vで動作するLC2MOS高精度SPSTスイッチです。