RMS-DC转换器

ADI公司生产的RMS-DC转换器广泛用于必须实现交流信号低功耗精密测量的场合。ADI公司的rms-dc转换器可提供实时测量,这意味着不会存在任何延迟问题,例如那些限制其他技术频率响应的问题;在较宽的输入频率范围内,直流输出只相当于rms输入,复杂波形则不限于正弦波。ADI提供种类繁多的rms-dc转换器,这些转换器针对最严苛的性能、功耗、成本应用而优化,能够满足真正的 rms 需求。
产品选型表

RMS-DC转换器

RMS-DC转换器

查看全部参数搜索

RMS-to-DC Converters

Part#Bandwidth -3 dB (typ)Vin rms (min)Vin rms (max)Crest Factor Error @ CF-3 (typ)Total Error (typ)Vout (max)dB OutputIsupply (typ)Vsupply span (min)Vsupply span (max)
AD8436 1 MHz - 3 V rms 0.5- 3 V No 40 µA 4.8 36
AD737 460 kHz - 1 V rms 0.7 ±0.2 ±0.2 (mV±% of rdg) 5 V No 170 µA 5 33
AD736 460 kHz - 1 V rms 0.7 ±0.2 ±0.2 (mV±% of rdg) 12 V No 160 µA 6 33
AD637 8 MHz - 7 V rms 0.1 ±0.5 ±0.2 (mV±% of rdg) 13.5 V Yes 2.2 mA 6 36
AD636 1.5 MHz - 0.2 V rms -0.2 ±0.2 ±0.5 (mV±% of rdg) 1 V Yes 800 µA 5 24
AD536A 450 kHz - 7 V rms -0.1 ±2 ±0.2 (mV±% of rdg) 12.5 V Yes 2 mA 5 36