VCOs and PLOs

VCOs and PLOs

  Hold Shift Key for secondary sorting
SortOrderPart#RF Primary FunctionFreq Response RF (max)
(Hz)
Freq Response RF (min)
(Hz)
Phase Noise @ 10k
(dBc/Hz)
Phase Noise @ 100k
(dBc/Hz)
Output PowerVtune (min)
(V)
Vtune (max)
(V)
Vsupply (typ)
(V)
Isupply (typ)
(A)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1HMC532 PLO, VCO 7.9G 7.1G -80 -101 14 dBm 1 13 3 85m $11.45
2HMC535 PLO, VCO 15.4G 14.7G -80 -110- 1 13 5 340m $76.05
3HMC506 PLO, VCO 8.7G 7.8G -80 -103 14 dBm 1 11 3 77m $12.48
4HMC466 PLO, VCO 6.72G 6.1G -73 -101 4.5 dBm 0 10 3 13m $10.40
5HMC429 PLO, VCO 5G 4.45G -79 -105 4 dBm 0 10 3 30m $8.57
6HMC416 PLO, VCO 3G 2.75G -89 -114 4.5 dBm 0 10 3 37m $7.21
7HMC391 PLO, VCO 4.45G 3.9G -81 -106 5 dBm 0 10 3 30m $7.21
8HMC390 PLO, VCO 3.9G 3.55G -87 -112 4.7 dBm 0 10 3 42m $7.21
9HMC389 PLO, VCO 3.55G 3.35G -89 -112 4.7 dBm 0 10 3 41m $7.21
10HMC388 PLO, VCO 3.4G 3.15G -88 -113 4.9 dBm 0 10 3 39m $7.21
11HMC386 PLO, VCO 2.8G 2.6G -88 -115 5 dBm 0 10 3 35m $7.21
12HMC431 PLO, VCO 6.1G 5.5G -80 -102 2 dBm 0 10 3 27m $8.57
13HMC430 PLO, VCO 5.5G 5G -80 -103 2 dBm 0 10 3 27m $8.57
14HMC358 PLO, VCO 6.8G 5.8G -82 -110 11 dBm 0 10 3 100m $13.52