MEMS开关技术开辟新天地

0001-01-01

了解ADI公司具有超低插入损耗、精密DC性能,且工作带宽高达34GHz的MEMS开关技术,该技术可在仪器仪表、国防和ATE领域实现RF继电器替代解决方案。

访问MEMS开关技术页面

MEMS开关技术开辟新天地

0001-01-01
了解ADI公司具有超低插入损耗、精密DC性能,且工作带宽高达34GHz的MEMS开关技术,该技术可在仪器仪表、国防和ATE领域实现RF继电器替代解决方案。
访问MEMS开关技术页面