ADA4084-2:高压、双通道、低噪声、低功耗,轨到轨放大器

0001-01-01

ADA4084-2是一款双通道、单电源、10 MHz带宽放大器,具有轨到轨输入与输出特性。

更多相关资料

ADA4084-2:高压、双通道、低噪声、低功耗,轨到轨放大器

0001-01-01
ADA4084-2是一款双通道、单电源、10 MHz带宽放大器,具有轨到轨输入与输出特性。
更多相关资料