ADI IIC-China 2012现场演讲视频:视觉驾驶辅助系统

该视频介绍了基于ADI Blackfin DSP系列,提供低端、中端、高端参考系统,实现基于前视摄像头的驾驶辅助。