RMS-DC转换器

ADI公司生产的RMS-DC转换器广泛用于必须实现交流信号低功耗精密测量的场合。ADI公司的rms-dc转换器可提供实时测量,这意味着不会存在任何延迟问题,例如那些限制其他技术频率响应的问题;在较宽的输入频率范围内,直流输出只相当于rms输入,复杂波形则不限于正弦波。ADI提供种类繁多的rms-dc转换器,这些转换器针对最严苛的性能、功耗、成本应用而优化,能够满足真正的 rms 需求。
产品选型表

线性和精密技术:新产品升级查看手册

RMS-DC转换器

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#BW -3 dB
(typ)
(Hz)
Vin rms
(max)
(V rms)
Crest Factor Error @ CF=3Total ErrorVout
(max)
(V)
dB OutputIs
(typ)
(A)
Vs span
(min)
(V)
Vs span
(max)
(V)
Price (1000+)
($ US)
1AD8436 1M 3 0.5- 3 No 325µ 4.8 36 $2.95 (AD8436JCPZ-R7)
2LTC1968 15M 1 0.2 0.1% 50Hz to 1kHz 5 No 2.3m 4.5 6 $3.95 (LTC1968CMS8#PBF)
3LTC1967 4M 1 0.2 0.1% 50Hz to 1kHz 5 No 320µ 4.5 6 $3.40 (LTC1967CMS8#PBF)
4LTC1966 800k 1 0.2 0.1% 50Hz to 1kHz 5 No 170µ 2.7 12 $2.95 (LTC1966CMS8#PBF)
5AD737 460k 1 0.7 ±0.2 ±0.2 (mV±% of rdg) 5 No 170µ 5 33 $4.32 (AD737JRZ)
6AD736 460k 1 0.7 ±0.2 ±0.2 (mV±% of rdg) 12 No 160µ 6 33 $4.96 (AD736ARZ)
7AD637 8M 7 0.1 ±0.5 ±0.2 (mV±% of rdg) 13.5 Yes 2.2m 6 36 $12.97 (AD637JRZ)
8AD636 1.5M 0.2 -0.2 ±0.2 ±0.5 (mV±% of rdg) 1 Yes 800µ 5 24 $15.37 (AD636JHZ)
9AD536A 450k 7 -0.1 ±2 ±0.2 (mV±% of rdg) 12.5 Yes 2m 5 36 $10.91 (AD536AJQ)